Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay

0
1155

Theo báo cáo tại buổi Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra ngày 19/9, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong tổng số doanh nghiệp, chỉ với 0,5% nhưng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm tới 28,4% tổng nguồn vốn toàn bộ khu vực doanh nghiệp, cao hơn nguồn vốn của khu vực FDI.

</p> <p>Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới 53,3% tổng nguồn vốn, nhưng số lượng các doanh nghiệp loại hình này chiếm tới 96,7% tổng số doanh nghiệp.<br /> </p> <p>Dù chiếm tỷ trọng lớn nhưng cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu là vốn vay. Vốn chủ sở hữu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm khoảng 23,2%, trong khi tỉ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 30,7% và khu vực doanh nghiệp FDI là gần 40%.</p> <p>Hiệu suất sinh lời của khu vực doanh nghiệp Nhà nước cũng không cao so với quy mô vốn. Cụ thể, hiệu suất sinh lời trên tài sản năm 2016 của doanh nghiệp Nhà nước đạt 2,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 1,4%. Cao nhất là khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI có hiệu suất sinh lời lên đến 6,9%.<br /> </p> <p>Xét về hiệu suất sinh lời trên doanh thu, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Nhà nước là hai loại hình doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2016 đạt khá cao với 6,7% và 6,6%. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ suất sinh lời trên doanh thu đạt thấp nhất với 1,9%.</p> <p>Về mức thuế và các khoản đã nộp ngân sách của các doanh nghiệp, thì khu vực doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu với trung bình 104 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp FDI là 18 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1 tỷ đồng/doanh nghiệp.</p> <p>Cũng theo báo cáo này, dù khu vực FDI đóng góp vào ngân sách còn thấp, trung bình chỉ bằng 17% so với một doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên, đây lại là khu vực tuyển dụng lao động nhiều nhất và liên tục tăng trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017.</p> <p>Tại thời điểm đầu 2017, số lượng doanh nghiệp Nhà nước giảm 18,4% và lao động giảm tới 23,1% so với thời điểm đầu năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017, mỗi năm doanh nghiệp Nhà nước giảm 4% về số doanh nghiệp và 5,1% về số lao động.</p> <p>Trong khi đó, đầu năm 2017, số doanh nghiệp FDI tăng tới 54% và lao động trong khu vực này tăng tới 62,8% so với đầu năm 2012. Bình quân trong giai đoạn 2012-2017, số doanh nghiệp FDI tăng tăng 9% và lao động tăng 10,2%, cao hơn 2 lần so với doanh nghiệp Nhà nước.</p> <p>Số doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thời điểm đầu năm 2017 tăng 52,3% và lao động tăng 27,9%. Bình quân năm giai đoạn 2012-2017 số doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 8,8% và lao động tăng 5%.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay&url=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&via=Trang+tin+t%E1%BB%A9c+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&media=http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay%20-%20http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.telavenir.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.telavenir.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" data-text="Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/co-phieu-asa-bi-tam-ngung-giao-dich-de-bao-ve-quyen-loi-nha-dau-tu.html">Cổ phiếu ASA bị tạm ngừng giao dịch để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/nhan-dinh-chung-khoan-ngay-209-co-hoi-chinh-phuc-moc-1-000-diem.html">Nhận định chứng khoán ngày 20/9: Cơ hội chinh phục mốc 1.000 điểm</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-18T17:14:40+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-18T17:14:40+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.telavenir.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Trang tin tức online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6010d532c8898_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6010d532c8898" ><script>var block_td_uid_3_6010d532c8898 = new tdBlock(); block_td_uid_3_6010d532c8898.id = "td_uid_3_6010d532c8898"; block_td_uid_3_6010d532c8898.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6010d532c8898_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6010d532c8898_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9322,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6010d532c8898.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6010d532c8898.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6010d532c8898.post_count = "3"; block_td_uid_3_6010d532c8898.found_posts = "2238"; block_td_uid_3_6010d532c8898.header_color = ""; block_td_uid_3_6010d532c8898.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6010d532c8898.max_num_pages = "746"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6010d532c8898); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6010d532ce915" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6010d532c8898" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_6010d532ce91b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6010d532c8898" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_6010d532c8898 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/su-that-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/su-that-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua">Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/lat-tay-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/lat-tay-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai">Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/dia-oc-singa-trao-so-hong-toi-tay-cac-khach-hang-dau-tu-tai-cac-du-an-o-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa trao sổ hồng tới tay các khách hàng đầu tư tại các dự án ở Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Singa trao sổ hồng tới tay các khách hàng đầu tư tại các dự án ở Bình Dương"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/dia-oc-singa-trao-so-hong-toi-tay-cac-khach-hang-dau-tu-tai-cac-du-an-o-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa trao sổ hồng tới tay các khách hàng đầu tư tại các dự án ở Bình Dương">Địa ốc Singa trao sổ hồng tới tay các khách hàng đầu tư tại các dự án ở Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6010d532c8898" data-td_block_id="td_uid_3_6010d532c8898"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6010d532c8898" data-td_block_id="td_uid_3_6010d532c8898"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://www.telavenir.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9322' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="841871304f" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="189"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_6010d532d37ce_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_6010d532d37ce" ><script>var block_td_uid_7_6010d532d37ce = new tdBlock(); block_td_uid_7_6010d532d37ce.id = "td_uid_7_6010d532d37ce"; block_td_uid_7_6010d532d37ce.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_6010d532d37ce_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_6010d532d37ce_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_6010d532d37ce.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_6010d532d37ce.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_6010d532d37ce.post_count = "4"; block_td_uid_7_6010d532d37ce.found_posts = "25184"; block_td_uid_7_6010d532d37ce.header_color = ""; block_td_uid_7_6010d532d37ce.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_6010d532d37ce.max_num_pages = "6296"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_6010d532d37ce); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_6010d532d37ce class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/gia-vang-the-gioi-bien-dong-nhe-phien-910.html" rel="bookmark" title="Giá vàng thế giới biến động nhẹ phiên 9/10"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Giá vàng thế giới biến động nhẹ phiên 9/10"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/gia-vang-the-gioi-bien-dong-nhe-phien-910.html" rel="bookmark" title="Giá vàng thế giới biến động nhẹ phiên 9/10">Giá vàng thế giới biến động nhẹ phiên 9/10</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-09T02:40:37+00:00" >9 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-van-de-khi-thanh-lap-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Bật mí những vấn đề khi thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2020"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/03/6b0252279a08c394ef8eeac567a956ba-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/03/6b0252279a08c394ef8eeac567a956ba-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/03/6b0252279a08c394ef8eeac567a956ba-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bật mí những vấn đề khi thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2020"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-nhung-van-de-khi-thanh-lap-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Bật mí những vấn đề khi thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2020">Bật mí những vấn đề khi thành lập công ty có...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-03-03T17:25:06+00:00" >3 Tháng Ba, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/phap-luat/bat-doi-tuong-nghien-hut-chuyen-cuop-tui-xach-cua-nguoi-di-duong.html" rel="bookmark" title="Bắt đối tượng nghiện hút chuyên cướp túi xách của người đi đường"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bắt đối tượng nghiện hút chuyên cướp túi xách của người đi đường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/phap-luat/bat-doi-tuong-nghien-hut-chuyen-cuop-tui-xach-cua-nguoi-di-duong.html" rel="bookmark" title="Bắt đối tượng nghiện hút chuyên cướp túi xách của người đi đường">Bắt đối tượng nghiện hút chuyên cướp túi xách của người...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-14T03:27:55+00:00" >14 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/2-thap-ky-395-ngay-va-giac-mo-xe-hoi-thuong-hieu-viet.html" rel="bookmark" title="2 thập kỷ, 395 ngày và giấc mơ xe hơi thương hiệu Việt"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="2 thập kỷ, 395 ngày và giấc mơ xe hơi thương hiệu Việt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/2-thap-ky-395-ngay-va-giac-mo-xe-hoi-thuong-hieu-viet.html" rel="bookmark" title="2 thập kỷ, 395 ngày và giấc mơ xe hơi thương hiệu Việt">2 thập kỷ, 395 ngày và giấc mơ xe hơi thương...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-01T04:21:32+00:00" >1 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_6010d532d37ce" data-td_block_id="td_uid_7_6010d532d37ce">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_6010d532e7dc5_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_6010d532e7dc5" ><script>var block_td_uid_8_6010d532e7dc5 = new tdBlock(); block_td_uid_8_6010d532e7dc5.id = "td_uid_8_6010d532e7dc5"; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6010d532e7dc5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6010d532e7dc5_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.post_count = "4"; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.found_posts = "25184"; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.header_color = ""; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6010d532e7dc5.max_num_pages = "6296"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6010d532e7dc5); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_6010d532e7dc5 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/fred-giai-han-troi-thuong-ke-kho.html" rel="bookmark" title="Fred giải hạn: Trời thương kẻ khó!"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Fred giải hạn: Trời thương kẻ khó!"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/fred-giai-han-troi-thuong-ke-kho.html" rel="bookmark" title="Fred giải hạn: Trời thương kẻ khó!">Fred giải hạn: Trời thương kẻ khó!</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/martial-lam-dieu-khien-nguoi-ham-mo-man-utd-am-long.html" rel="bookmark" title="Martial làm điều khiến người hâm mộ Man Utd ấm lòng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Martial làm điều khiến người hâm mộ Man Utd ấm lòng"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/martial-lam-dieu-khien-nguoi-ham-mo-man-utd-am-long.html" rel="bookmark" title="Martial làm điều khiến người hâm mộ Man Utd ấm lòng">Martial làm điều khiến người hâm mộ Man Utd ấm lòng</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/dua-hoat-dong-xa-hoi-hoa-giao-duc-vao-ne-nep.html" rel="bookmark" title="Đưa hoạt động xã hội hóa giáo dục vào nề nếp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đưa hoạt động xã hội hóa giáo dục vào nề nếp"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/dua-hoat-dong-xa-hoi-hoa-giao-duc-vao-ne-nep.html" rel="bookmark" title="Đưa hoạt động xã hội hóa giáo dục vào nề nếp">Đưa hoạt động xã hội hóa giáo dục vào nề nếp</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/truong-tieu-hoc-an-son-diem-sang-nganh-giao-duc-huyen-nam-sach-tinh-hai-duong.html" rel="bookmark" title="Trường Tiểu học An Sơn: Điểm sáng ngành giáo dục huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trường Tiểu học An Sơn: Điểm sáng ngành giáo dục huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/truong-tieu-hoc-an-son-diem-sang-nganh-giao-duc-huyen-nam-sach-tinh-hai-duong.html" rel="bookmark" title="Trường Tiểu học An Sơn: Điểm sáng ngành giáo dục huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương">Trường Tiểu học An Sơn: Điểm sáng ngành giáo dục huyện...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_6010d532e7dc5" data-td_block_id="td_uid_8_6010d532e7dc5"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_6010d532e7dc5" data-td_block_id="td_uid_8_6010d532e7dc5"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_6010d53304ffc_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_6010d53304ffc" ><script>var block_td_uid_10_6010d53304ffc = new tdBlock(); block_td_uid_10_6010d53304ffc.id = "td_uid_10_6010d53304ffc"; block_td_uid_10_6010d53304ffc.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_6010d53304ffc_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_6010d53304ffc_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_6010d53304ffc.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_6010d53304ffc.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_6010d53304ffc.post_count = "3"; block_td_uid_10_6010d53304ffc.found_posts = "25184"; block_td_uid_10_6010d53304ffc.header_color = ""; block_td_uid_10_6010d53304ffc.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_6010d53304ffc.max_num_pages = "8395"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_6010d53304ffc); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_6010d53304ffc class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/co-nen-de-cao-cham-soc-khach-hang-khi-mua-do-gia-dung.html" rel="bookmark" title="Có nên đề cao chăm sóc khách hàng khi mua đồ gia dụng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/175884764aba7a6d6778eac9638f0332-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/175884764aba7a6d6778eac9638f0332-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/175884764aba7a6d6778eac9638f0332-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Có nên đề cao chăm sóc khách hàng khi mua đồ gia dụng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/co-nen-de-cao-cham-soc-khach-hang-khi-mua-do-gia-dung.html" rel="bookmark" title="Có nên đề cao chăm sóc khách hàng khi mua đồ gia dụng">Có nên đề cao chăm sóc khách hàng khi mua đồ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-26T06:36:47+00:00" >26 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thiet-bi-do-gia-dung-khong-the-thieu-trong-khong-gian-ngu.html" rel="bookmark" title="Các thiết bị đồ gia dụng không thể thiếu trong không gian ngủ"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/6d55751280db34f6e21c3d9d13db6724-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/6d55751280db34f6e21c3d9d13db6724-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/6d55751280db34f6e21c3d9d13db6724-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các thiết bị đồ gia dụng không thể thiếu trong không gian ngủ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-thiet-bi-do-gia-dung-khong-the-thieu-trong-khong-gian-ngu.html" rel="bookmark" title="Các thiết bị đồ gia dụng không thể thiếu trong không gian ngủ">Các thiết bị đồ gia dụng không thể thiếu trong không...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-26T06:16:35+00:00" >26 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/chon-do-gia-dung-nhanh-chong-va-tiet-kiem-nhieu-chi-phi.html" rel="bookmark" title="chọn đồ gia dụng nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi phí"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/8c1b95240d7f2704cd31df8c44dad4dd-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/8c1b95240d7f2704cd31df8c44dad4dd-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/8c1b95240d7f2704cd31df8c44dad4dd-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="chọn đồ gia dụng nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi phí"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/chon-do-gia-dung-nhanh-chong-va-tiet-kiem-nhieu-chi-phi.html" rel="bookmark" title="chọn đồ gia dụng nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi phí">chọn đồ gia dụng nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-26T06:14:01+00:00" >26 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_6010d533080de_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_6010d533080de" ><script>var block_td_uid_11_6010d533080de = new tdBlock(); block_td_uid_11_6010d533080de.id = "td_uid_11_6010d533080de"; block_td_uid_11_6010d533080de.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_6010d533080de_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_6010d533080de_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_6010d533080de.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_6010d533080de.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_6010d533080de.post_count = "3"; block_td_uid_11_6010d533080de.found_posts = "25184"; block_td_uid_11_6010d533080de.header_color = ""; block_td_uid_11_6010d533080de.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_6010d533080de.max_num_pages = "8395"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_6010d533080de); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_6010d533080de class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019">Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-21T09:31:36+00:00" >21 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất">Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:57:46+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Các bạn muốn tìm những thông tin về bóng đá như kèo tỷ số bóng đá hôm nay, chuyên gia soi kèo, phân tích kèo, kèo thơm nhất đêm nay hay các dữ liệu bóng đá khác thì có thể tìm hiểu tại một số trang web như Scoreboard, GoodBall.com, Flashscore.vn nhé" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay">GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-09T11:31:10+00:00" >9 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_6010d533513fd_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_6010d533513fd" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5070</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">3959</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2743</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2239</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2104</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2083</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">2013</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1632</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1602</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/apple-va-amazon-bac-bo-thong-tin-bi-trung-quoc-tan-cong-phan-cung.html" rel="bookmark" title="Apple và Amazon bác bỏ thông tin bị Trung Quốc tấn công phần cứng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Apple và Amazon bác bỏ thông tin bị Trung Quốc tấn công phần cứng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/apple-va-amazon-bac-bo-thong-tin-bi-trung-quoc-tan-cong-phan-cung.html" rel="bookmark" title="Apple và Amazon bác bỏ thông tin bị Trung Quốc tấn công phần cứng">Apple và Amazon bác bỏ thông tin bị Trung Quốc tấn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-05T13:44:45+00:00" >5 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/9-thang-nam-2018-so-luong-doanh-nghiep-cho-giai-the-tang-ky-luc.html" rel="bookmark" title="9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng kỷ lục"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng kỷ lục"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/9-thang-nam-2018-so-luong-doanh-nghiep-cho-giai-the-tang-ky-luc.html" rel="bookmark" title="9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng kỷ lục">9 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp chờ giải thể...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-28T16:46:43+00:00" >28 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6010d53374c61 --> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"snow-n","today_icon_text":"light snow","today_temp":[1.2,34.2],"today_humidity":93,"today_wind_speed":[4.1,2.6],"today_min":[0.6,33],"today_max":[2.2,36],"today_clouds":90,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1611853200,"day_temp":[-1,29],"day_name":"T5","owm_day_index":2},{"timestamp":1611939600,"day_temp":[-6,21],"day_name":"T6","owm_day_index":3},{"timestamp":1612026000,"day_temp":[-2,28],"day_name":"T7","owm_day_index":4},{"timestamp":1612112400,"day_temp":[-1,31],"day_name":"CN","owm_day_index":5},{"timestamp":1612198800,"day_temp":[4,40],"day_name":"T2","owm_day_index":6}],"api_key":"0c3f5c17cf5499acaabff3ff594eec5c"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>